Συνοπτικός Απολογισμός 2016

 

    ΕΣΟΔΑ   2016       ΕΞΟΔΑ   2016  
Υπόλοιπον προηγουμένου έτους                      0,00 Γραφική ύλη       124,67
Δωρεαί υπό του Προέδρου εις χρήμα και είδος 13386,44 Εργοδοτικαί εισφοραί ΙΚΑ     5149,11
Προϊόν από πωλήσεις μέσω του βιβλιοπωλείου μας 35981,76 Κοινόχρηστα       230,00
            Έξοδα κινήσεως       1425,91
            Καθαριότης-πρώτες βοήθειες     136,83
            Μισθοί-ημερομίσθια προσωπικού (μικτά)   20101,38
            Αμοιβαί τεχνικού ασφαλείας     148,52
            Υδρευσις- ΕΥΔΑΠ       54,20
            Ηλεκτρισμός- ΔΕΗ       3682,31
            Τηλεφωνικά-ΟΤΕ       1175,50
            Φόροι, χαρτόσημα κλπ.     101,13
            Ενοίκια           3000,00
            Αγορά χάρτου       167,35
            Άλλα έξοδα εκδόσεως(μελάνια-χημικά κλπ.) 657,81
            Αγορά οπτικοακουστικών υλικών   1385,82
            Έξοδα διαθέσεως εντύπων (συσκευασία αποστολή) 3125,36
            Εξοπλισμός (εργαλεία, έπισκευές και άλλα πάγια) 83,84
            Αγορά βιβλίων και εμπορευμάτων βιβλιοπωλείου 7373,46
            Φιλανθρωπικές εισφορές-βοηθήματα   1245,00
      ΣΥΝΟΛΟ   49368,20         ΣΥΝΟΛΟΝ 49368,20

 

Πρωταρχικός σκοπός του ιδρύματός μας είναι ''η τόνωση της Ορθοδόξου θρησκευτικής και Εθνικής συνειδήσεως των απανταχού της γης Ελλήνων'' και αυτό επιδιώκεται από το 1975 ανελλιπώς, μέσω ορθοδόξων εκδόσεων και της παραγωγής θρησκευτικών ταινιών.  

Χωρίς τους ιεραποστολικά χαμηλόμισθους εργαζομένους μας, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε να εκδίδουμε και να μοιράζουμε δωρεάν έντυπα, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ορθόδοξες ταινίες αλλά και να συνεχίσουμε την λειτουργία του βιβλιοπωλείου μας.

Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

Η  Διοικούσα Επιτροπή

Copyright© 2013 Ορθόδοξον Ίδρυμα "Ο Απόστολος Βαρνάβας" | Designed by SBZ | Hosted by FREEextra.com | Contact to webmaster