ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Υπόλοιπον προηγουμένου έτους: 0,00 

ΕΣΟΔΑ 2022                                                                                             ΕΞΟΔΑ 2022

Προϊόν από πωλήσεις μέσω του βιβλιοπωλείου μας: 23.333,38            Εργοδοτικαί εισφοραί ΕΦΚΑ: 2.361,70 

Λοιπά έσοδα, δωρεαί: 2,430,00                                                              Μισθοί - ημερομίσθια προσωπικού (μικτά): 9.550,25 

Λοιπά έσοδα, δωρεαί: 2,430,00 €                                                            Βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ: 268,24 

Σύνολο εσόδων: 5.763,38 €                                                                     Για την εκπλήρωση του σκοπού: 13.583,19 

                                                                                                                 Σύνολο εξόδων: 25.763,38 

Copyright© 2013 Ορθόδοξον Ίδρυμα "Ο Απόστολος Βαρνάβας" | Designed by SBZ | Hosted by FREEextra.com | Contact to webmaster